fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, podkarpackie, unia europejska


Dzienny Dom Opieki Medycznej im. “Św. Jana w Dukli”

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest dedykowany seniorom, a także innym osobom potrzebującym dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powrocie do zdrowia. Oferujemy różne formy terapii i leczenia. W ramach naszej placówki pacjenci pozostają pod opieką doświadczonej kadry lekarzy i pielęgniarek.


Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta?


ikonkaOsoby wracające do zdrowia bezpośrednio po pobycie w szpitaluOsoby wracające do zdrowia bezpośrednio po pobycie w szpitalu
ikonkaSeniorzySeniorzy
ikonkaOsoby mają trudności w samodzielnym wypełnianiu codziennych czynnościOsoby mają trudności w samodzielnym wypełnianiu codziennych czynności
ikonkaOsoby mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniuOsoby mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu
zdjęcie pacjenta

Dokumenty do pobrania

Regulamin Rekrutacyjnypdf  docx
Regulamin Organizacyjnypdf  docx

Załączniki

Formularz zgłoszeniowypdf  docx
Oświadczenie uczestnika projektupdf  docx
Skierowanie do DDOMpdf  docx
Karta oceny Barthelpdf  docx
Deklaracja udziału w projekciepdf  docx

W ofercie

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną bezpłatną opiekę wraz z transportem i wyżywieniem 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 . Uczestnikiem projektu może zostać mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, który w trakcie trwania naboru złoży komplet dokumentów określony w Regulaminie Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli i na podstawie określonych kryteriów zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

  • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
  • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
  • usprawnianie ruchowe;
  • stymulacja procesów poznawczych;
  • terapia zajęciowa;
  • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

O projekcie

W dniu 29.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-033/18 pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus-Dukla” Sp. z o.o. , a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację Projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Cele

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez zapewnienie opieki 150 osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (90 kobiet/60 mężczyzn) z powiatu krośnieńskiego, w tym 34 osobom leżącym oraz minimum 50% osobom starszym (powyżej 65 r.ż.).

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli, realizowany w okresie sierpień 2019 – czerwiec 2022 r., poprawi jakość życia uczestników projektu oraz przyczyni się do wydłużenia okresu aktywności na rynku pracy ich opiekunów. Projektodawca wyodrębnił DDOM na powierzchni 538 m 2 z 2500 m 2 powierzchni użytkowej. Wszystkie pomieszczenia wydzielone na potrzeby DDOM spełniają wymogi standardu DDOM określone przez Ministerstwo Zdrowia w dokumencie pt. „Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania” wypracowanym w ramach PO WER, przyjętym Uchwałą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Nr 49/2017/XIV z dnia 19 września 2017 r. oraz 8 reguł racjonalnego projektowania. Zlikwidowane zostały bariery dla pacjentów z niepełnosprawnościami (platforma dla osób niepełnosprawnych), a potrzebujący uczestnicy projektu dowożeni i odwożeni będą karetką.

Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej im Św. Jana w Dukli został zatwierdzony w dniu 30.08.2019 r. Nadany zostanie ponadto kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej (2200 – dzienny ośrodek opieki geriatrycznej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594).

Okres trwałości projektu do 31 grudnia 2025 r.

nfz
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.