Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej im. “Św. Jana w Dukli”

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest dedykowany seniorom, a także innym osobom
potrzebującym dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powrocie do zdrowia. Oferujemy
różne formy terapii i leczenia. W ramach naszej placówki pacjenci pozostają pod opieką
doświadczonej kadry lekarzy i pielęgniarek.
Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta:

● seniorzy,
● osoby wracające do zdrowia bezpośrednio po pobycie w szpitalu,
● osoby mające trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.
● mają trudności w samodzielnym wypełnianiu codziennych czynności

Dokumenty

● Regulamin Rekrutacyjny (docx)
● Regulamin Rekrutacyjny (pdf)
● Regulamin Organizacyjny (docx)
● Regulamin Organizacyjny (pdf)
● Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (docx)
● Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (pdf)
● Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (docx)
● Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)
● Załącznik nr 3 – Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (docx)
● Załącznik nr 3 – Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (pdf)
● Załącznik nr 4 – Karta oceny Barthel (docx)
● Załącznik nr 4 – Karta oceny Barthel (pdf)
● Załącznik nr 5 – Deklaracja udziału w projekcie (docx)
● Załącznik nr 5 – Deklaracja udziału w projekcie (pdf)

O projekcie

W dniu 29.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr
RPPK.08.03.00-IP.01-18-033/18 pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„Medicus-Dukla” Sp. z o.o. , a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację
Projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez
zapewnienie opieki 150 osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (90 kobiet/60 mężczyzn) z powiatu krośnieńskiego, w tym 34
osobom leżącym oraz minimum 50% osobom starszym (powyżej 65 r.ż.).
Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli, realizowany w okresie sierpień
2019 – czerwiec 2022 r., poprawi jakość życia uczestników projektu oraz przyczyni się do
wydłużenia okresu aktywności na rynku pracy ich opiekunów.
Projektodawca wyodrębnił DDOM na powierzchni 538 m 2 z 2500 m 2 powierzchni użytkowej.
Wszystkie pomieszczenia wydzielone na potrzeby DDOM spełniają wymogi standardu DDOM
określone przez Ministerstwo Zdrowia w dokumencie pt. „Dzienny dom opieki medycznej –
organizacja i zadania” wypracowanym w ramach PO WER, przyjętym Uchwałą Komitetu
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Nr 49/2017/XIV z dnia
19 września 2017 r. oraz 8 reguł racjonalnego projektowania. Zlikwidowane zostały bariery
dla pacjentów z niepełnosprawnościami (platforma dla osób niepełnosprawnych),
a potrzebujący uczestnicy projektu dowożeni i odwożeni będą karetką.
Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej im
Św. Jana w Dukli został zatwierdzony w dniu 30.08.2019 r.
Nadany zostanie ponadto kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki
organizacyjnej (2200 – dzienny ośrodek opieki geriatrycznej) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594).

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki
medycznej należą:

● opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i
samopielęgnacji;
● doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
● usprawnianie ruchowe;
● stymulacja procesów poznawczych;
● terapia zajęciowa;
● przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania
edukacyjne).

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną bezpłatną opiekę wraz z transportem i
wyżywieniem 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 .
Uczestnikiem projektu może zostać mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, który w trakcie
trwania naboru złoży komplet dokumentów określony w Regulaminie Rekrutacji Dziennego
Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli i na podstawie określonych kryteriów zostanie
zakwalifikowany do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Okres trwałości projektu do 31 grudnia 2025 r.

NFZ dukla

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ.