Zapraszamy do składania ofert
03.10.2020

Zapraszamy do składania ofert

Powstaje w kontekście projektu
RPPK.02.01.00-18-0004/19 - Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Medicus Dukla Sp. z o.o.

Tytuł
Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Medicus-Dukla Sp. z o.o.

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Warunki zmiany umowy
5.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sto-sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 6.Zmiana postanowień jest możliwa, w szczególności w następującym zakresie i w następują-cych przypadkach:
a)zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie lub jej aneksów, w tym w szczególności zmian po-wodujących skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości za-mówienia, sposobu realizacji umowy
b)zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych wy-konawcy lub zamawiającego (zmiany podmiotowe),
c)zmian przepisów obowiązującego prawa, które to prawo ma wpływ i dotyczy realizacji umowy,ograniczenia zakresu usługi, wynikającego w szczególności z braku środków fi-nansowych po stronie zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie zamawiają-cego,
d)zmian sposobu realizacji umowy oraz pozostałych zobowiązań wykonawcy, w szczególno-ści w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, usta-nowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewi-dziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy);
e)zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich unie-możliwiających jej wykonanie,
f)powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
g)Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z podrozdziałem

6.5.2 pkt. 8) lit. a) Wytycznych horyzontalnych
h)zmian stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Szczegóły zawarte są w Zapytaniu Ofertowym i projekcie umowy
Załączniki

  1. MedicusDUkla. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.Informatyzacja.2.10.2020.loga
  2. Medicus.Dukla.Zapytanie ofertowe.Informatyzacja 2.10.2020.loga
  3. Medicus.DUKLA.Koncepcja techniczna
  4. Informatyzacja.MedicusDukla gotowa umowa.loga
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.